Politika podjetja

Okoljska politika

Podjetje Kovis d. o. o. . je opredelilo in sprejelo okoljsko politiko v skladu z osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem med najvišjimi vrednotami v podjetju ter z  namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri proizvodnji izdelkov za tirna vozila ob optimalni uporabi osnovnih in pomožnih surovin z minimalno možno obremenitvijo okolja.

V skladu z zavezanostjo vodstva in zaposlenih k varovanju okolja izvajamo naslednje  dejavnosti za nenehno izboljševanje ravnanja z okoljem:

 • izpolnjujemo zakonodajne, strokovne, kupčeve in druge zahteve ter okoljske vidike iz svoje dejavnosti, proizvodov in storitev;
 • zastavljamo si realne in okoljske cilje, za katere si prizadevamo, da jih realiziramo;
 • za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno okoljsko politiko in cilji zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključno z usposabljanjem;
 • ocenjujemo okoljsko učinkovitost podjetja glede na zastavljeno okoljsko politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja, kjer je to možno;
 • vzpostavljen je procesa presojanja in pregledovanja sistema ravnanja z okoljem z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično okoljske učinkovitosti;
 • spodbujamo svoje dobavitelje, da povečajo odgovornost do okolja in izpolnjujejo okoljske regulativne zahteve.

Vodstvo je zavezano stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, s poudarkom na odgovornem ravnanju pri izpustih v tla in  zrak ter pri racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja.

Politika kakovosti

Politika kakovosti temelji na naslednjih osnovnih načelih in vrednotah:

 • v skladu s pričakovanji odjemalcev izboljšujemo kakovost in s tem našo prihodnost;
 • nenehno napredujemo in izboljšujemo procese v celotnem podjetju;
 • s prenovo in prilagajanjem poslovnih procesov povečujemo konkurenčnost podjetja;
 • zadovoljstvu in potrebam odjemalcev sledimo s sodobnimi metodami razvoja;
 • z dobavitelji sodelujemo za uresničevanje skupnih ciljev kakovosti;
 • usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir našega napredovanja;
 • pri razvoju in proizvodnji proizvodov se ravnamo v skladu z zastavljenimi cilji in politiko ravnanja z okoljem.