Politika podjetja

Politika podjetja

V podjetju smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, okoljsko politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu z:

 • osnovnim namenom oziroma poslanstvom podjetja to je razvoj, proizvodnja in prodaja ulitkov za kovinsko industrijo iz sive in nodularne litine.
 • smerjo razvoja podjetja to je povečevanje tržnega deleža in pridobivanje novih odjemalcev,
 • osnovno vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
 • osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih med najvišjimi prednostmi v podjetju,
 • namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja,
 • namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti, varovanju okolja ter obvladovanju tveganj varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

 • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve na področju kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za industrijske dejavnosti ter storitve,
 • zastavljamo si realne cilje kakovosti, okoljske cilje in cilje VZD za katere si prizadevamo da jih realiziramo,
 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
 • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja VZD,
 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu,
 • sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev kakovosti izdelkov, stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, ob racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja ter preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.